Kompas bewindvoering heeft zich gespecialiseerd in beschermingsbewind en mentorschap voor meerderjarige personen.

Beschermingsbewind is een maatregel voor meerderjarige personen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd en neemt beslissingen over de huidige en toekomstige goederen (geld, huisraad, abonnementen, etc.) van de rechthebbende. Iemand wiens goederen onder beschermingsbewind staan is weliswaar handelingsbekwaam maar niet handelingsbevoegd op financieel gebied.

Bij beschermingsbewind is er vaak sprake van (problematische) schulden. Een beschermingsbewindvoerder kan geen problematische schulden oplossen, maar indien mogelijk begeleidt een bewindvoerder wel naar een schuldhulpverleningstraject. Indien er geen sprake is van problematische schulden, worden deze door de bewindvoerder afgelost wanneer de cliënt hiervoor draagkracht heeft. Het is dus belangrijk om te beseffen dat de bewindvoerder geen bank is. Betalingen en regelingen kunnen alleen goed worden uitgevoerd als er voldoende geld binnenkomt om deze te betalen.

Bij het mentorschap stelt de rechtbank de mentor aan als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor u. In deze functie is de mentor bevoegd om ben ik als mentor bevoegd om, wanneer de cliënt dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn of haar verzorging en behandeling. Uiteraard wordt u hier nauw bij betrokken. Als cliënt niet meer in staat is om zijn belangen zelf te behartigen, wordt er rekening gehouden met zijn wensen en behoeften. Een mentor is dus de adviseur en de vertegenwoordiger van cliënt.